Beleidsplan 2017 - 2021

Stichting Houding Netwerk Nederland


Kernprincipes en uitgangspunten

Houding Netwerk Nederland heeft ten doel :

  • het vergroten van het bewustzijn over de sterk stijgende ongezondheidcijfers, ten gevolge van het houdingsverval bij de huidige opgroeiende generatie;
  • het geven van voorlichting over een goede houding en gezonde ontwikkeling van het bewegingssysteem
  • het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma's voor problemen van het steun- en bewegingsapparaat
  • het uitvoeren van onderzoek ter voorkoming van aan slechte houding gerelateerde problemen van de rug;
  • het aandragen van kennis in (para-)medische curricula over de achtergronden van een gezonde houding; bij de jeugd, volwassenen en 55-plussers.

De Stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt met haar werkzaamheden het algemeen belang.


Beleid

De werkzaamheden van Houding Netwerk Nederland bestaan uit het geven van voorlichting over een goede en gezonde ontwikkeling van het bewegingssysteem ( "preventie" ) en op welke wijze een verkeerde ontwikkeling van het bewegingssysteem kan worden gecorrigeerd ( "oplossingen") . Hiertoe worden in het hele land lezingen en cursussen georganiseerd.

Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma's voor problemen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit vindt plaats in samenwerking met artsen jeugd gezondheid, medisch specialisten, paramedici en wetenschappers.

Het uitvoeren van onderzoek ter voorkoming van rug en houding gerelateerde problemen is een van de projecten welke door de stichting wordt uitgevoerd. Hierbij zijn een aantal medisch specialisten en paramedici betrokken ; en waarbij ook nadrukkelijk het onderwijs zal worden betrokken.

Tegelijkertijd wordt er door stichting Houding Netwerk Nederland kennis aangedragen ten behoeve van (para-)medische curricula over de achtergronden van een gezonde houding. Hierbij maakt Houding Netwerk Nederland onderscheid in de volgende leeftijdsgroepen: De jeugd ( kinderen en adolescenten ),volwassenen en 55-plussers.

In de jaren 2017 en 2018 zal de focus liggen op :

  • het geven van voorlichting aan de huidige opgroeiende generatie, over een goede en gezonde ontwikkeling van het bewegingssysteem en
  • het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma's voor problemen van het steun- en bewegingsapparaat bij de huidige opgroeiende generatie.

Stichting Houding Netwerk Nederland zal voor de financiering van haar activiteiten gebruik maken van giften en donaties van het Nederlandse publiek, het bedrijfsleven, subsidies en schenkingen van derden.

Stichting Houding Netwerk Nederland heeft een onafhankelijk opererend bestuur en draagt zorgvuldig zorg voor transparantie in haar handelen en het openbaar stellen van haar financiële verantwoording middels het opstellen en publiceren van een jaarrekening en toelichting op de uitgevoerde activiteiten van de stichting.

De verkregen en ontvangen middelen zullen confonn de gestelde vereisten worden ingezet, waarbij de kosten van beheer beperkt zullen blijven tot de noodzakelijke uitgaven voor de instandhouding van de stichting. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Beheer

Het vermogen van de stichting zal door middel van giften en donaties van het Nederlandse publiek, het bedrijfsleven, subsidies en schenkingen van derden, tot stand worden gebracht, waarbij de omvang van het vermogen zo goed mogelijk zal worden afgestemd op de te financieren activiteiten van de stichting. Dit betekent dat de stichting de aan te trekken middelen zal afstemmen op de looptijd van haar projecten. De stichting streeft naar een zo maximaal mogelijke inzet van de aangetrokken middelen aan haar doelstellingen en zal de kosten van het beheer, dan wel de instandhoudingkoste,nzo laag mogelijk houden. Voor het eerste boekjaar ( 2017) zullen deze kosten op maximaal 20% uitkomen.

De eerste jaarrekening en balans zal in 2018 worden opgesteld. Voor de uitvoering van de administratie wordt gebruik gemaakt van een boekhoudpakket, waarbij externe expertise zo mogelijk zal worden ingeschakeld.


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Houding netwerk Nederland bestaat uit:

  • Drs. A. Soeterbroek * Algemene zaken
  • Drs. M.L. Kelderman - de Haan * Secretariële zaken en medische expertise
  • Drs. E. Meynders * Financiële zaken